การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน สมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 10 – 19 มิถุนายน 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน สมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 10 – 19 มิถุนายน 2567

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการตัตเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ด้วย การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือก
และบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิเทศศาสตร์) สังกัด งานผลิตสี่อองค์กร กองสื่อสารองค์กร
จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. คุณวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณวุฒิทางนิเทศศาสตร์
2. มีประสบการณ์ต้านการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ปี
3. ตัดต่อวีตี้โอโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro /After Effects ได้ดี มีความสามารถในการออกแบบกราฟิก โดยใช้โปรแกรม Adobe Ilustrator , Photoshop
4. มีความสามารถในการใช้กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอต่างๆ
5. เขียนข่าว / ข้อความประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ได้
6. มีความสามารถในการผลิตสื่อให้เหมาะสมในการใช้งานกับสื่อออนไลน์
7. สามารถทำงานที่มีเวลายืดหยุ่น และทำงานต่างท้องที่ รวมถึงสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิเทศศาสตร์) สังกัด งานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. คุณวุฒิปริญญาตรี การสื่อสารมวลชนมีประสบการณ์ด้านการออกแบบจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย 1 ปี
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน/บุคคล
4. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน Ms Office , Canva และ AI Literacy

3. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ – สังกัด งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปก.ข.7
จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. คุณวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน โดย ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณวุฒิทางนิเทศศาสตร์
2. มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ปี
3. ตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro /After Effects ได้ดี มีความสามารถในการออกแบบกราฟิกโดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator , Photoshop, สามารถลงเสียงใน Voice over ในคลิปพากย์เสียง
4. มีความสามารถในการใช้กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอต่างๆ
5. เขียนข่าว / ข้อความประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆได้
6. มีความสามารถในการผลิตสื่อให้เหมาะสมในการใช้งานกับสื่อออนไลน์
7. สามารถทำงานที่มีเวลายืดหยุ่น และทำงานต่างท้องที่รวมถึงสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
8. มีความสามารถในการเป็นพิธีกรงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัคร
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 10 – 19 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น
วันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1 พิมพ์ใบสมัครท้ายประกาศรับสมัครฯ หรือตาวน์โหลดจาก QR Code
2 กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ และติดรูปถ่ายขนาด ด นิ้ว
หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เตือน และสแกนใบสมัครพร้อมเอกสารที่กำหนดตาม
เรื่อง “สมัครงานตำแหน่ง.
5.1 – 5.7 และอกสารหลักฐานการชำระเงิน มาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pwajobjob@gmail.com โดยระบุชื่อ สมัครงานตำแหน่ง
(ชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัคร)” …สังกัด. ..
รายละเอียดปรากฏตามขั้นตอนการสมัครแนบท้ายประกาศ
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครชำะคำาธรรมเนียมการสมัคร และ กปก.
ได้รับหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น

แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค (กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ(กดดู)

เอกสารประกอบการสมัคร -ไฟล์งานอัฟเดท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัครภายในวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัค ...

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 13 – 14 มิถุนายน 2567

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา D ...

หมวดหมู่งาน