กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ/ สมัคร 4 – 14 มิถุนายน 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ/  สมัคร 4 – 14 มิถุนายน 2567

ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน กลุ่มการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภทตำแหน่ง พนักงานทุนหมุนเวียน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาพาณิชยกรรม สาขาการเงิน สาขาการคลัง หรือสาขาการเงินการธนาคาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้

จัดทำและปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน ข้าราชการครู ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ และการจัดทำรายละเอียดการทำบัญชีกู้ยืม จัดทำงบกระทบยอดบัญชี วิเคราะห์รายการ บันทึกบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ในการปฏิบัติงาน

ติดตามเร่งรัดกับสถาบันการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครสอบ

การรับสมัคร ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. (https:/www.otepc.go.th)

หัวข้อ “รับสมัครบุคคล”

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ไทย ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ไปยัง

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 5 อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300

ตั้งแต่วันที่  4 – 14 มิถุนายน 2567

โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเป็นวันสมัคร ทั้งนี้ เอกสารการสมัคร ที่ส่งภายหลังวันปิตรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์   0 2 2 8 0 2 8 3 7 หรือ 0 8 9 6 6 3 1 9 3 5

แนวข้อสอบกระทรวงศึกษาธิการ (กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ(กดดู)งานอัฟเดท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัครภายในวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัค ...

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 13 – 14 มิถุนายน 2567

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา D ...

หมวดหมู่งาน